Tilsynserklæring 2018

Tilsynserklæring 2018

Her kan du læse vores nyeste tilsynserklæring.

Vi har kopieret konklusionen, så den også ligger helt fremme i dokumentet. Men du kan selvfølgelig finde den i slutningen også.

Denne tilsynserklæring er den første udfærdiget af vores nye, certificerede tilsynsførende, Jørn Christensen.

Rigtig god fornøjelse med læsningen :-).

– – – – – – – – – –

Konklusion:

På baggrund af tilsynet, der omfatter observation af undervisning, samtaler med lærere og skoleledelse, er mit overordnede indtryk af Friskolen City Odense:

Undervisningen bærer præg af et højt fagligt niveau, hvor eleverne modtager en målrettet og didaktisk velfunderet undervisning af engagerede lærere. De formår via en afklaret klasseledelse at skabe et læringsmiljø, hvor der er udfordringer for alle, og hvor undervisningen foregår i en vekselvirkning af varierede arbejds- og organisationsformer.

Tilsynet vurderer, at skolens samlede tilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i en folkeskole. (Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.).

– – – – – – – – – –

Skolekode
461079

Tilsynsførende
Jørn Christensen

 

Datoer for tilsynsbesøg:

Onsdag den 28. februar og torsdag den 1. marts 2018. Desuden besøg og talt med skoleleder december 2017 og januar 2018.

Det er en stor fornøjelse at være tilsynsførende på Friskolen City Odense, hvor man bliver taget godt imod. Personalet er stolte af deres arbejdsplads, og vil gerne modtage tilsyn i deres timer. Tonen blandt personale og elever er venlig og imødekommende. Det virker som om, det sociale arbejdsklima er rigtig godt på Friskolen City Odense.

 

Foregår undervisningen på dansk?

Undervisningen foregår på dansk.

 

Vurderer tilsynet, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre?

Det er min vurdering, at Friskolen City Odense forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Hvilke klasser og fag har været omfattet af tilsynet?

Venus – 2. og 3. klasse – dansk, matematik og engelsk

Jorden – 4. og 5. klasse – dansk, matematik, natur/teknik, engelsk

Mars – 6. og 7. klasse – dansk, tysk

Hver dag begynder med morgensang. Her er alle skolens elever samlet i aulaen til fællessang akkompagneret af guitarspil. Der er en rar, ukompliceret stemning ved dagens morgensang, der krydres med meddelelser. Morgensang er den fælles start på dagen, der samler fællesskabet på tværs af skolen. Samtidig oplever eleverne gennem sange m.v. et lille udblik i vores fælles historie og til samtidens aktuelle problematikker.

 

Klasseledelse

Jeg har taget et afsnit om klasseledelse med, fordi det er tydeligt, at personalet og ledelsen prioriterer trivsel og en anerkendende tilgang i det pædagogiske arbejde på skolen.

I alle klasser har jeg oplevet, at den voksne altid tager sin rolle som klasseleder alvorligt.

Lærerne er tydelige og præcise. Jeg har set tydelig instruktion, når eleverne skulle påbegynde en ny opgave.

Lærerne har en fantastisk ro. Jeg har kun oplevet en afbalanceret indgriben i de små forstyrrelser, der altid er i en klasse. Der eksisterer overalt et undervisningsmiljø, som kan rumme småsnak, men ikke forstyrrelser og uro.

Lærerne har gode rutiner.  Jeg bemærker, at ”dagsordenen” for den enkelte time er kendt. Eleverne ved hvilke skift, der er i undervisningen, og ved hvad de skal gøre, når de er færdige med et bestemt stykke arbejde.

Undervisningen på skolen har fokus på, at lærerne ikke kun skal kunne deres fag, men også er i stand til at etablere bånd mellem dem og eleverne bl.a. ved den anerkendende tilgang.

 

Onsdag den 28. februar 2018

1. lektion – dansk med Venus / Lærer + støttelærer

Læreren læste en fortælling om ”det magiske land”, eleverne drøftede bagefter enkelte ord og indholdet i fortællingen. Der blev talt om mange afledte ting ud fra fortællingen, men med relation til indholdet i kapitlet fx – ”verdenshjørner”. Man talte om bogstaverne i navnene.

Læreren havde en rigtig god omgang med eleverne og en rigtig god måde at få eleverne involveret – god klasseledelse.

Grupperne havde til opgave at tegne de forskellige placeringer i historien i forhold til verdenshjørnerne. Grupperne var gode til at deles om opgaven, der blev gennemgået. Eleverne var gode til at give hinanden ”plads”.

 

2. lektion – engelsk med Jorden / Lærer

De talte om forskellige dyr på engelsk, meget af undervisningen foregik på engelsk. Eleverne var meget med. De arbejdede i grupper på 4, hvor de ud fra et mindmap kom i tanke om, hvor mange dyr de kunne på engelsk. Eleverne arbejdede rigtig godt sammen i grupperne, hvor de er gode til at hjælpe og diskutere udfordringer.

Der blev efterfølgende gennemgået de forskellige dyr, der var skrevet op.

Tydelig instruktion af lærerren, der har en god inddragende omgangstone med eleverne.

 

3. lektion – tysk med Mars / Lærer

Lektionen var med udgangspunkt i ”Meine Schule”.  Tydelig instruktion i opgaven, hvor de skulle begynde med at finde ord ved hjælp af Flashkarten fra bogsystemet Gut Gemacht.

Eleverne har et godt ordforråd, der viser en god indsigt i tysk.

Undervisningen foregik for en stor dels vedkommende på tysk, og eleverne var gode til at forstå de tydelige beskeder.

 

4. lektion – natur/teknik med Jorden / Lærer

Opgaven blev omdelt i grupper efter en kort instruktion. Opgaven handlede om at finde et produkt og videreudvikle det. Det handlede om at tænke kreativt, innovativ og derefter nedskrive proces og udførelse.

Eleverne  gennemgik gruppernes ideer til kommende produkter, der blev forelagt og som senere skulle ”fremstilles”. Randi gennemgik derefter det videre forløb og den videre proces. Der var tydelig struktur på indhold og form.

 

5. lektion – dansk med Jorden / Lærer

Onsdagen var afsat til grammatik, hvor der blev arbejdet med bl.a. kort tillægsform.

Siden blev gennemgået, og eleverne bød ind med løsningsforslag til opgaverne.

Eleverne arbejdede godt med opgaverne med valgfri musikledsagelse i ørepropperne.

Tydelig klasserumsledelse på en venlig, imødekommende måde.

 

Torsdag den 1. marts 2018

Dagen begyndte med morgensamling og velkomst til de nye Forårs-SFO børn, god start med sang + meddelelser. Eleverne er gode til stille og roligt at finde deres plads til morgensamlingen.

 

1. lektion – matematik med Jorden / Lærer

Lektionen begyndte med, at der blev talt om den kommende aften, hvor klassen skulle have hyggeaften på skolen med overnatning.

Eleverne udarbejdede en indkøbsliste med chips og andre ting, de skulle bruge til overnatningsaftenen. Opgaven gik ud på at lave og udregne en indkøbsliste, så de kunne handle ind. Konkret matematik i anvendelse. Der blev talt om konkrete regnemetoder og udregningsmetoder. Opgaven er efterfølgende at gå på indkøb og se om de udregninger passer med virkeligheden, og om rådighedsbeløbet er dækkende.

God debat med tydelig styring af læreren, der var lydhør overfor spørgsmål, men stadigvæk god til at fastholde det rigtige ”spor”.

 

2. lektion – dansk med Mars / Lærer

Opgaverne blev gennemgået og instruktionerne var klare og tydelige. Eleverne skulle bruge deres computere og gå ind på Clio og vælge novelle. De skulle også bruge deres notathæfte i dansk. Opgaverne handlede om kendetegn og genretræk omkring noveller. Eleverne var gode til at anvende de faglige termer og var rigtig godt med. Lektionen var tydeligt struktureret, så målet for lektionen blev opnået.

Der var et højt fagligt niveau i gennemgangen af novellen og de deraf udledte opgaver.

 

 3. lektion – dansk med Jorden / Lærer

Eleverne skulle tegne et Manga-ansigt og derefter skrive en erindring. Eleverne skulle lave det som en Manga-tegning. De arbejdede parvis og koncentreret. Det var tydeligt, at Manga-tegning og beskrivelse var noget, alle var optaget af.

 

4. lektion – matematik med Venus / Lærer

Eleverne arbejdede med geometriske former og navnene på dem. De lavede stafet med geometriske figurer i et tilstødende lokale. Matematik og leg/bevægelse på en god måde.

Tydelig instruktion inden opgaven, så alle forstod, hvad de skulle.

Lektionen afsluttedes i klassen, hvor de forskellige, tegnede figurer blev drøftet, og derefter var der spisning.

 

5. lektion – engelsk med Venus / Lærer

Undervisningen foregik på engelsk meget af tiden – med dansk oversættelse. Eleverne var gode til at forstå, hvad de skulle. Tydelig lærer med tydelig udtale for at få eleverne til at være med.

Eleverne hørte tallene fra 1 – 20, og derefter gentog de det.

Eleverne var gode til at tale og forstå navnene på tallene.

 

Hvordan vurderer tilsynsførende elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematik?

Jeg vurderer, at elevernes standpunkt i de nævnte fag svarer til niveauet i folkeskolen.

 

Hvorvidt, vurderer tilsynsførende, ud fra en helhedsvurdering, at skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der kræves i folkeskolen?

Det er min vurdering, at skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.

 

Konklusion:

På baggrund af tilsynet, der omfatter observation af undervisning, samtaler med lærere og skoleledelse, er mit overordnede indtryk af Friskolen City Odense:

Undervisningen bærer præg af et højt fagligt niveau, hvor eleverne modtager en målrettet og didaktisk velfunderet undervisning af engagerede lærere. De formår via en afklaret klasseledelse at skabe et læringsmiljø, hvor der er udfordringer for alle, og hvor undervisningen foregår i en vekselvirkning af varierede arbejds- og organisationsformer.

Tilsynet vurderer, at skolens samlede tilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i en folkeskole. (Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.).

 

Marts, 2018

Jørn Christensen
Certificeret tilsynsførende

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts